نمایش دادن همه 3 نتیجه

 ترازیاب:

دوربین های نقشه برداری ترازیاب فرایند اندازه گیری را به انجام می رسانند.
شما با جایگذاری دوربین بر روی یک سه پایه می توانید اختلاف ارتفاع بین دو نقطه را اندازه گیری کنید.
این دوربین به همراه یک خط کش بلند که میر یا شاخص عنوان شده است فرایند اندازه گیری را برای شما به انجام می رساند.

http://leica-geosystems.com

ترازیاب چیست:

ترازیاب وسیله ای اپتیکی است که جهت تعیین اختلاف ارتفاع بین دو یا چند نقطه نسبت به هم و یا نسبت به یک سطح مبنا در نقشه برداری و یا ساخت و ساز استفاده میگردد.

از جمله دستگاه های اولیه مورد استفاده  جهت ترازیابی تراز آبی (Water Level) بوده که توسط ایرانیان باستان به کار برده میشد. این تراز، لوله ای از نی بوده که وسط آن سوارخی بزرگ و در هر  سر آن سوراخی کوچک متصل  به طنابی  داشته. دو نفر هر سر طناب را روی یک قطعه چوبی مدرج  نگه میداشتند سپس نفر سوم با کاسه از سوراخ وسط نی آب میریخته، اگر آب از هر کدام از سوراخهای دو سر به میزان نامساوی میریخت، سر طنابی که بالا تر قرار گرفته بود را قدری پایین میاوردند تا آب به میرزان یکسان از دو سر تخلیه شود . اندازه بین سر چوب و محل قرار گرفتن طناب اختلاف ارتفاع بین دو نقطه بود.

دستگاه های ترازیاب فقط قادر به ایجاد یک میدان افقی در فضا بودند و برای تعیین اختلاف ارتفاع نقاط از قطعات مدرج شده چوب که همان شاخص ها میباشند استفاده گردید.