ترازلیزری مدل لیزرپلاس

مدل محصول :        Laser Plus

کد محصول :                  Detector


 detector

 

 

 

 

 

 


 مدل محصول :        Laser Plus

کد محصول :                  R22


R20n

دارای دو خط لیزرقرمزرنگ و دونقطه

به همراه هاردکیس و عینک مخصوص

سه پایه مخصوص تراز لیزری دارای هولدر آهنربایی

دقت دو میلیمتر در هر 10متر

عملکرد در دمای بین -10تا50 درجه

دیود لیزر MW20

 


مدل محصول :        Laser Plus

کد محصول :                    R20


دارای دو خط لیزرقرمزرنگ

R20n

به همراه هاردکیس و عینک مخصوص

سه پایه مخصوص تراز لیزری دارای هولدر آهنربایی

دقت دو میلیمتر در هر 10متر

عمکلر دردمای بین-10 تا50 درجه

دیود لیزر MW20

 

 


 مدل محصول :        Laser Plus

کد محصول :                    R25


دارای دو خط لیزرقرمزرنگ وپنج نقطه

R25

به همراه هاردکیس و عینک مخصوص

سه پایه مخصوص تراز لیزری دارای هولدر آهنربایی

دقت دو میلیمتر در هر 10متر

عملکرد در دمای بین -10تا50 درجه

دیود لیزر MW20

 

 

 


 مدل محصول :        Laser Plus

کد محصول :                    R360


 دارای دو خط لیزرقرمزرنگ و5نقطه360

R360

به همراه هاردکیس و عینک مخصوص

سه پایه مخصوص تراز لیزری دارای هولدر آهنربایی

دقت سه میلیمتر در هر 10متر

عملکرد در دمای بین -10تا50 درجه

دیود لیزر MW40

 

 


 مدل محصول :        Laser Plus

کد محصول :                    R20 mini


R20mini

 دارای دوخط لیزر قرمزرنگ

به همراه هاردکیس و عینک مخصوص

سه پایه مخصوص ترازلیزری

دارای هولدرگیره ای

دقت سه میلیمتر در هر ثانیه

عملکرد در دمای بین 10تا 50درجه

دیود لیزر MW10

tablo2