ترازلیزری لایکا

مدل محصول :       Laica

کد محصول :           Lino l2


L2این نوع تراز لیزری ها خود تراز بوده و دارای 2 خط افق و عمود برهم است

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مدل محصول :       Laica

کد محصول :           Lino l2p5


L2P5

این نوع تراز لیزری ها خود تراز بوده و دارای 2 خط افق و عمود برهم و همچنین 5 نقطه است

 

 

 

 

 

tablo2