ترازیاب

  • مدل: WILD
  • کد: NAK2

ترازیاب لایکا WILD NAK2 :

بزرگنمایی 34 برابر،دقت 7/0 میلیمتر ،  با استفاده از میکرومتر دقت 3/0 میلیمتر،دقت تنظیم کمپانساتور 3/0 ثانیه،  مجهز به لمب قرائت زاویه افقی  ، واحد قرائت زاویه درجه یا گراد، دقت قرائت زاویه 1/0 درجه

tablo2